Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набвка намирница за припремање хране-Осма партија-хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр. 1.1.8/19

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, набвка намирница за припремање хране-Осма партија-хлеб, брашно и прерађевине од житарица, ЈН бр. 1.1.8/19