Документа

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020

ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2015

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2015


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ


РАЗВОЈНИ ПЛАН ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2020/2023 ГОДИНЕ

Развојни план ПУ „Ђурђевдан“ Крагујевац за период 2020/2023 године


АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ

Акциони план Развојног плана ПУ „Ђурђевдан“ за радну 2020/2021 годину


ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У 2020/2021. ГОДИНИ

Оперативни план организације и остваривања васпитно-образовног рада са децом у 2020-2021. години


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“


ПЛАН ПРИМЕНА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ

ПЛАН ПРИМЕНА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ


РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ


ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОБЛАСТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ


ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2020

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2018

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О РАДУ

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈНА И ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2020 АНЕКС

АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА


ПРАВИЛНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ДИСКРИМИНАЦИЈИ

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ (УТВРЂЕНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СЛ.)

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ИСХРАНИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИ О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ


ПОСЛОВНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА