Документа

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2021

ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2015

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2015


ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРПГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРКЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ДИРЕКТОРA ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВА

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ


РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2020/2023 ГОДИНЕ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2023/2028. ГОДИНЕ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2020/2023. ГОДИНЕ


АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ 

АКЦИОНИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ


ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ АКЦИОНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ АКЦИОНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ АКЦИОНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ АКЦИОНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ АКЦИОНОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ 

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ


ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ


ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У 2020/2021. ГОДИНИ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У 2020/2021. ГОДИНИ


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ПЛАН ПРИМЕНА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ

ПЛАН ПРИМЕНА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ


РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОБЛАСТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОВАЊУ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА „ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ“ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИСТРАЖИВАЊУ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА „ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“


ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2022


РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2020 АНЕКС

АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА


ПРАВИЛНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ (Пречишћен текст)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ДИСКРИМИНАЦИЈИ

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ (УТВРЂЕНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СЛ.)

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ИСХРАНИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ

ПРАВИЛИК О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТЕРЕСА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ПОСЛОВНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА


АНЕКС ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР 2023. ГОДИНА

Related Images: