Документа

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

СТАТУТ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2021

ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2015

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2015


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ


ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ


РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2020/2023 ГОДИНЕ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 2020-2023. ГОДИНЕ


АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ


ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ


ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ПУ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У 2020/2021. ГОДИНИ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОСТВАРИВАЊА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА СА ДЕЦОМ У 2020/2021. ГОДИНИ


ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН И СМЕРНИЦЕ ЗА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИ РАД И ПОДРШКУ ПОРОДИЦАМА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ ПЕРИОДА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ


ПЛАН ПРИМЕНА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ

ПЛАН ПРИМЕНА МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ ЗА СВА РАДНА МЕСТА У РАДНОЈ ОКОЛИНИ


РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД КРАГУЈЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ


ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ОБЛАСТ „ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕЊА“ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ

ИЗВЕШТАЈ О ВРЕДНОВАЊУ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА „ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ“ И ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ


ПРАВИЛНИЦИ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2022


РАЗВОЈНИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2015-2020 АНЕКС

АНЕКС РАЗВОЈНОГ ПЛАНА


ПРАВИЛНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ (Пречишћен текст)

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДЕЦЕ, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА У УСТАНОВИ

ПРАВИЛНИК О ДИСКРИМИНАЦИЈИ

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ (УТВРЂЕНЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СЛ.)

ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ОД ПОЖАРА

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ИСХРАНИ

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

ПРАВИЛНИК О РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ


ПОСЛОВНИЦИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУРЂЕВДАН“ КРАГУЈЕВАЦ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА